ZAMKNIJ MENU

Polityka Prywatości

 


 


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem https://www.sklep.meblarz.pl/ („Serwis” lub „Strona internetowa”).


1. Administratorem danych osobowych jest:
MEBLARZ Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Towarowej 1, 59 - 300 Lubin, KRS: 0000984769, REGON: 522714652, NIP: 692-253-14-76 („Administrator”).


2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 


3. Przez dane osobowe zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności rozumie się wszelkie informacje, które mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej („Użytkownik”) oraz dane adresowe i kontaktowe tej osoby.


4. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane przez niego poprzez:
- wypełnienie formularza online z informacjami kontaktowymi w trakcie realizacji zamówienia;
- wypełnienie formularza online z informacjami kontaktowymi w celu wysłania zapytania dotyczącego oferowanego produktu;
- wypełnienie pola „newsletter” związanego z wyrażeniem zgody na wysłanie informacji handlowych i marketingowych na e-mail Użytkownika;
- kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail, telefoniczny lub bezpośrednio w sklepie Administratora.


5. Dane osobowe Użytkownika są zbierane w zakresie:
- wypełnienie formularza online z informacjami kontaktowymi w trakcie realizacji zamówienia – imię i nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców również adres siedziby, numer NIP, 
- wypełnienie formularza online z informacjami kontaktowymi w celu wysłania zapytania dotyczącego oferowanego produktu – e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- wypełnienie pola „newsletter” związanego z wyrażeniem zgody na wysłanie informacji handlowych i marketingowych na e-mail Użytkownika – e-mail,
- kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefoniczny lub bezpośrednio w sklepie Administratora -  imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu.


6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
- realizacji zamówienia, zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru oferowanego na stronie internetowej;
- udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza online do kontaktów lub bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mai lub telefonicznie;
- wysłania informacji handlowych i marketingowych po wyrażeniu zgody przez Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail w polu „newsletter”;
- wykonania rozliczeń tj. wystawienia faktury VAT lub rachunku dla sprzedanego produktu,
- dochodzenia praw i roszczeń przez Użytkownika, Administratora lub inną osobę której dane dotyczą.


7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne dla realizacji wskazanych powyżej celów, a w szczególności do realizacji zamówienia, wystawienia rachunku i dochodzenia roszczeń przez osoby uprawnione.


8. Niepodanie koniecznych danych osobowych może w pełni uniemożliwić realizację zamówienia czy udzielenie odpowiedzi na zadane zapytania.


9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:
- realizacji zamówienia, zawarcia umowy kupna-sprzedaży towary oferowanego na stronie internetowej - przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy,
- przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
- udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza online do kontaktów lub bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mai lub telefonicznie- przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zasadne przez formularz online, e-mail lub telefonicznie;
- wysłania informacji handlowych i marketingowych po wyrażeniu zgody przez Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail w polu „newsletter” - do czasu odwołania zgody,
- dochodzenia praw i roszczeń przez Użytkownika, Administratora lub inną osobę której dane dotyczą – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ze wskazaniem, że podstawowy okres przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, a dla roszczeń z umowy sprzedaży wynosi 2 lata.


10. W celu prawidłowej realizacji zamówień i w celu umożliwienia dokonywania zakupów produktów za pośrednictwem Strony Internetowej konieczne jest korzystanie z usług i zawieranie umów przez Administratora z innymi podmiotami. Administrator przekazuje dane tym podmiotom tylko jeśli jest to konieczne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celu. 


11. Dane osobowe zbierane przez Administratora mogą być udostępnione innym podmiotom takim jak:
- podmiot zajmujący się hostingiem strony internetowej oraz dostawcy usług elektronicznych i systemów informatycznych umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej Administratora i utrzymanie Strony Internetowej;
- podmiot zajmujący się prowadzeniem księgowości, biura rachunkowe;
- podmiot zajmujący się obsługą reklamacji zamówionych produktów w tym m.in. gwarant towaru;
- podmiot zajmujący się udzielaniem usług prawniczych i doradczych takie jak kancelaria prawne lub firmy windykacyjne;
- podmiot zajmujący się dostawą produktów w tym m.in. kurierzy, przewoźnicy lub spedytorzy;
- podmiot zajmujący się obsługą płatności on-line;
- banki i inne instytucje finansowe w przypadku zakupu towaru na raty.


12. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


13. Użytkownik lub inna osoba, której dane dotyczą ma:
- prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia (z wyłączeniem tych danych, które Administrator jest zobowiązany do archiwizowania przez określony czas na podstawie przepisów prawa) lub przenoszenia danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli Administrator przetwarzał dane na podstawie wyrażonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed cofnięciem zgody,
- prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania, z tym, że w razie wniesienia sprzeciwu Administrator nie może przetwarzać danych osobowych, chyba że zaistnieje ważna uzasadniona podstawa do przetwarzania danych, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności osoby, której te dane dotyczą lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
- prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z przepisami prawa.                             


14. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie należy kontaktować się z Administratorem.


15. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu obsługi witryny Serwisu, optymalizacji działania Serwisu, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie oraz opracowywania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe pobierane z Serwisu i przechowywane na komputerach i innych urządzeniach umożliwiających połączenie się z Serwisem. Pliki cookies mogą być tymczasowe (usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki) lub trwałe. Trwałe pliki cookies mogą służyć przechowywaniu informacji takich zawartość koszyka w Serwisie, wybrane ustawienia dotyczące obsługi Serwisu jak wielkość i kolor czcionki lub układ witryny Serwisu. Użytkownik może w każdym momencie zmodyfikować ustawienia dotyczące plików cookies np. ograniczyć je częściowo lub całkowicie zablokować zbieranie informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie obsługi niektórych plików cookies lub skasowanie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu, w tym ograniczoną jej funkcjonalność.


16. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności.
150 000 zadowolonych klientów w Sklepie Internetowym MEBLARZ
150 000
Zadowolonych klientów
700 000 sprzedanych mebli w Sklepie Internetowym MEBLARZ
700 000
Sprzedanych mebli
Firma MEBLARZ ma już ponad 30 lat doświadczenia w branży meblowej
30 Lat
Doświadczenia w branży
20 000 mebli do wyboru w Sklepie Internetowym MEBLARZ
24 000
Mebli do wyboru