ZAMKNIJ MENU

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "MEBLARZ"

 

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Sklepu Internetowego "MEBLARZ", dostępnego pod adresem: www.sklep.meblarz.pl, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu - Sklepem.

 

Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest:

 

MEBLARZ Polska Sp. z o.o. (dawniej P.H.U. MEBLARZ Zenon Sławecki), z siedzibą w Lubinie, przy ul. Towarowej 1, 59 - 300 Lubin, KRS: 0000984769, REGON: 522714652, NIP: 692-253-14-76 .

        - zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu - "MEBLARZ" lub Właścicielem Sklepu

 

 Dane kontaktowe:

        - numer telefonu:  76 8 444 222

        - adres e-mail:  zamowienia@meblarz.pl

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli, artykułów wyposażenia wnętrz oraz ich składanie (montowanie) dla Klientów w siedzibie Sklepu. Szczegółowy asortyment produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych i zwani są w dalszej części Regulaminu Klientem.

3. Jako „Konsumenta” rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Jako „Przedsiębiorcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Jako „Przedsiębiorcą Indywidualnego” rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a "MEBLARZ".

8. Dokonując zamówień i zakupów w Sklepie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu.

9. Meble dostarczane są w opakowaniu producenta (jeżeli takowe posiadają), z przeznaczeniem do samodzielnego montażu przez Klienta lub zmontowane – w całości jako gotowe produkty - w zależności od ich przeznaczenia i konstrukcji. Informacja o tym, w jakiej postaci produkt będzie znajdował się w chwili zakupu może być umieszczona na stronie internetowej Sklepu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie kierowanej do Klienta.

10. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

11. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie  jest poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza zamówieniowego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży).

12. Dane osobowe podane w formularzu zamówieniowym i dalszej korespondencji elektronicznej, listownej lub telefonicznej są przetwarzane przez "MEBLARZ" do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest "MEBLARZ". Cele, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych określone są w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klient, którego dane osobowe przetwarza "MEBLARZ" ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. W Sklepie Internetowym "MEBLARZ" dostępne są usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia zaczyna się wraz z dodaniem pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenia zamówienia następuje po spełnieniu łącznie kroków: a) wypełnienie Formularza Zamówienia i b) kliknięcie pola Złóż zamówienie – do tego momentu istnieje możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie danych: imię, nazwisko, adres (kod pocztowy, miasto, ulica i numer domu), numer telefonu, adres poczty e-mail, produkty, ilość produktów, miejsca i sposób dostawy, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP. Usługa elektroniczna Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

3. Korzystanie z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu e-mail, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Chcę się zapisać!”. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy określone w Danych kontaktowych "MEBLARZ" wskazanych powyżej.

4. Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:

        - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

        - dostęp do poczty elektronicznej (e-mail)

        - przeglądarka internetowa: Mozzila Firex w wersji 32 i wyższej, Internet Explorer w wersji 9 i wyżej, Opera w wersji 23 i wyższej, Google Chrome w wersji 37 i wyższej.

        - zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768,

        - włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnych osób trzecich.

6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

8. Strony umowy o świadczenie usług elektronicznych mogą rozwiązać umowę w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

a) wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym np. newsletter

b) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sklepu lub pisemne. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia) chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia

c) w wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami "MEBLARZ" może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez "MEBLARZ" Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia.

d) w wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami "MEBLARZ"” może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

 

III. PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENY

1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Asortyment i produkty znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

3. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami prawa.

4 .Ceny nie obejmują kosztów dostawy, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Cena za dostawę danego produktu zależy od wartości zamówienia.  

5. Ceny podane w Sklepie dotyczą wyłącznie produktów oferowanych w Sklepie w ramach oferty internetowej.

6. Cena podana przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej ceny lub nagłych, niespodziewanych zmian cen przez producenta

Negocjacja cen w Sklepie jest możliwa tylko dla produktów lub zamówień o wartości powyżej 3.000,00 zł.

7. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

8. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania, zmieniania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu: www.sklep.meblarz.pl poprzez wypełnienie formularza, poprzez e-mail: zamowienia@meblarz.pl lub  telefonicznie pod numerem: 76 8444222. Każde zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone mailowo.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest poprzedzone procesem składającym się z następujących kroków: 

        - złożenie zamówienia - w sposób określony powyżej w ust. 2,

        - zamówienia będą potwierdzane przez Sklep telefonicznie w dniu złożenia zapytania w godzinach pracy "MEBLARZ" tj. (poniedziałek-piątek w godzinach 10:00 - 18:00, sobota 9:00 - 14:00) , lub w ciągu następnego dnia roboczego "MEBLARZ" od chwili dostarczenia zapytania na serwer internetowy Sklepu lub e-mailem 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W potwierdzeniu zamówienia będą umieszczone informacje o koszcie zakupu, dostawy i wszystkie inne niezbędne informacje,

        - po otrzymaniu potwierdzenia ze Sklepu, Klient ostatecznie potwierdza zamówienie towaru. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem. Klient potwierdza zamówienie poprzez:

        - dokonanie opłaty zaliczki lub całości wartości zamówienia zgodnie z pkt V Regulaminu.

4. Do momentu dostawy towaru, dokumenty dotyczące zamówienia mogą być wysłane Klientowi  w formie elektronicznej. Faktura może zostać dołączona do dostawy towaru lub przesłana w formie elektronicznej. 

5. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania płatności zaliczki w przeciągu 3 dni od złożenia zamówienia.  

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Sklep może zwrócić się do Klienta, kierując się dostępnymi danymi wskazanymi w formularzu, celem uzupełnienia zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianych modeli mebli, lub też w przypadku zmian podanych przez producenta oraz nagłych zmian cen zakupu przez producenta.

 

V. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Klient może modyfikować lub anulować potwierdzone zamówienie w części lub w całości tylko  i wyłącznie za zgodą Sklepu. Nie każda modyfikacja jest możliwa z uwagi na wdrożenie do produkcji zamówienia

2. Po otrzymaniu informacji pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem celem uzgodnienia zmiany, anulowania lub rezygnacji z zamówienia.

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że modyfikacja lub anulowanie zamówienia są skuteczne tylko wówczas, kiedy zostały potwierdzone przez Sklep.

4. Po momencie złożenia zamówienia w przypadku zmiany koloru tapicerki lub braku wskazanego przez Klienta koloru, Klient informowany jest przez obsługę Sklepu o tym fakcie.

 

VI. SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

1.  W Sklepie obowiązują następujące metody płatności:

     -  Gotówka, przy osobistym odbiorze towaru siedziby "MEBLARZ" przy ul. Towarowej 1  w Lubinie,

     -  Przelew na rachunek bankowy "MEBLARZ" w Banku SANTANDER nr konta: 39 1090 2082 0000 0005 4601 3236 .

     -  Kartą płatniczą, blikiem w siedzibie firmy "MEBLARZ" przy ul. Towarowej 1 w Lubinie.

     -  Szybka płatność online: BLIK, karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), szybkie przelewy. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2.  Niezależnie od sposobu dostawy każdy klient z wyjątkiem tych którzy wyrazili chęć zakupu      w systemie ratalnym zostanie poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości minimum 30% lub 100% wartości zamówienia. O sposobie dopłaty reszty klient jest informowany w momencie ustalania terminu dostawy.

3. Możliwy jest zakup towarów w systemach sprzedaży ratalnej za pośrednictwem banków: Santander Consumer Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A. lub BNP PARIBAS. Na stronie każdego produktu, na stronie koszyka oraz w formularzu zamówieniowym znajdują się symulatory rat tych banków. Klient który chce dokonać zakupu w systemie ratalnym musi zaznaczyć w formularzu zamówieniowym przynajmniej 1 bank. Po otrzymaniu zamówienia konsultant wygeneruje link do formularza ratalnego który klient wypełni na stronie banku.

 

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie pod warunkiem uprzedniego dokonania przez Klienta zapłaty zaliczki w wysokości określanej każdorazowo dla konkretnego zamówienia w trakcie procedury składania zamówienia, opisanej w pkt III ust. 3 Regulaminu. W przypadku  wyboru mebla o cechach indywidualnych ( na wymiar) wymagana może być wpłata zaliczki w wysokości 100% 

2. Realizacja zamówień będzie następować zgodnie z kolejnością zgłoszeń (wpływu zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu zaliczki na koncie "MEBLARZ", zawarcia umowy kredytowej lub płatności w siedzibie "MEBLARZ".

4.  Klient może dokonać z góry zapłaty całej wartości zamówienia.

5.. Do każdego zamówienia, po zaksięgowaniu przelewu zaliczki na koncie "MEBLARZ", zawarciu umowy kredytowej lub uiszczeniu  płatności  w siedzibie "MEBLARZ" zostanie wystawiona faktura na dane podane w formularzu zamówienia. Faktury VAT na firmę są wystawiane pod warunkiem zaznaczenie tej opcji w trakcie składania zamówienia i pod warunkiem podania numeru NIP przedsiębiorcy przy zamówieniu.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od części Zamówienia). Może to wiązać się z naliczeniem dodatkowego kosztu transportu.

7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu zamówienia do Sklepu.

 

VIII. TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA

1. Termin realizacji dostawy zamówionego produktu uzależniony jest od dostępności produktu, czasu jego produkcji oraz czasu dostawy produktu do sklepu.

2. W przypadku dokonania zamówienia na towary o różnym terminie realizacji, towary wysyłane są dopiero po skompletowaniu całości zamówienia, chyba że Klient i Sklep ustalą inne warunki częściowej dostawy.

3. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób, który może dokonać wyboru pomiędzy:

    -  dostawa towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Klienta - dostawa nastąpi poprzez transport Sklepu albo przez wybraną przez Sklep firmę spedycyjną (Klient nie ma uprawnień do decydowania z zakresie tego, czy transport zrealizuje  Sklep czy firma zewnętrzna). Konieczne może być czynne uczestnictwo klienta w ściągnięciu / rozładunku z auta, towaru wielkogabarytowego lub o znacznej wadze.

Dostawa nie obejmuje zniesienia z auta oraz wniesienia pod adres podany w zamówieniu.

    -  odbiór własny towaru przez Klienta w siedzibie "MEBLARZ".

4. Dostawa zamówionego produktu do miejsca wskazanego przez Klienta nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez konsultanta Sklepu w dni robocze między 6:00 a 22:00. W przypadku odbioru własnego - odbioru należy dokonać w godzinach pracy "MEBLARZ".

5. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu Zamówienia.

6. W przypadku odbioru własnego z magazynu "MEBLARZ", koszty dostawy wynoszą 0 zł.

7. Koszty dostawy nie obejmują zniesienia z auta, wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

8. Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z rozpakowaniem, podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu wewnątrz mieszkania oraz wyniesieniem opakowań.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta podczas składania zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient, w tym również Klient będzie zobowiązany do poniesienia kosztów dostarczenia nieodebranego towaru do Sklepu. 

10. Odbiór towaru  musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na nabywcę (Klienta) przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

11. Odbierając towar prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Klienta co do możliwości uszkodzenia produktu należy zbadać przesyłkę i jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie rzeczy zobowiązany jest dokonać wszelkich możliwych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (np. sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności przewoźnika, wykonanie dokumentacji fotograficznej) oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie "MEBLARZ". W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub opakowania przesyłki, prosimy również o zachowanie oryginalnego opakowania, w którym przesyłka została dostarczona przez przewoźnika, o ile jest to możliwe, dla potrzeb ewentualnej reklamacji i wizyty serwisu.

 

IX. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpienia od umowy”, które powinno zostać dołączone do przesyłki zwrotnej. Wzór oświadczenia znajduje się pod regulaminem Sklepu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

        - dla umowy, w wykonaniu której "MEBLARZ" wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

        - dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

4. "MEBLARZ" zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy. 

5. "MEBLARZ" dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny (W przypadku zwrotu płatności dokonanej kartą płatniczą "MEBLARZ" dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej), chyba że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli "MEBLARZ" nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem  lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić rzecz do "MEBLARZ" lub przekazać ją osobie upoważnionej przez "MEBLARZ" do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że "MEBLARZ" zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

9. Koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny:

        - jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, "MEBLARZ" nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

        - Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,

        - w przypadku rzeczy będącej usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  

8) w której Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;   

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. "MEBLARZ" oświadcza, że produkty, których wygląd, konfigurację lub kolorystykę wybiera/wskazuje Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny na etapie składania zamówienia są produktami wykonywani na zamówienie i są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służące zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb, co tym samym oznacza, że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny nie może skutecznie odstąpić od zawartej umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

X. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u "MEBLARZ". Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Klienta. 

2. "MEBLARZ" odpowiada za zgodność produktu z umową na zasadach opisanych w ustawie o prawach konsumenta.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany produkt wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu, należy odesłać, po uzyskaniu zgody Sklepu  za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres "MEBLARZ".

4. "MEBLARZ" ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez "MEBLARZ", jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

5. "MEBLARZ" ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez "MEBLARZ" lub na jego odpowiedzialność lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez "MEBLARZ".

6. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

7. "MEBLARZ" może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub "MEBLARZ" może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową  w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla "MEBLARZ". Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla "MEBLARZ", może on odmówić doprowadzenie produktu do zgodności z umową.

8. "MEBLARZ" dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. 

9. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy wtedy gdy:

        - "MEBLARZ" odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową

        - "MEBLARZ" nie doprowadził towaru do zgodności z umową 

        - brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że "MEBLARZ" próbował doprowadzić towar do zgodności z umową

        - brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony tj. żądania wymiany lub naprawy

        - z oświadczenia "MEBLARZ" lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

11. "MEBLARZ" zwraca Klientowi kwoty uzgodnione wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

12. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny.

13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Klienta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

14. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca produkt "MEBLARZ" na jego koszt. "MEBLARZ" zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

15. "MEBLARZ" dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez "MEBLARZ" obowiązków w zakresie doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub spełnienia obowiązków w zakresie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

17. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, dołączeniu dokumentacji fotograficznej; (2) żądania sposobu doprowadzenia rzeczy do zgodności  z Umową Sprzedaży poprzez naprawę lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie. 

18. "MEBLARZ" ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się "MEBLARZ" w powyższym terminie oznacza, że "MEBLARZ" uznał reklamację za uzasadnioną.

19. W przypadku, gdy ustosunkowanie się przez "MEBLARZ" do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta niezbędne będzie dostarczenie produktu do "MEBLARZ", Klient zostanie poproszony przez "MEBLARZ" o dostarczenie produktu na koszt "MEBLARZ" na adres wskazany przez "MEBLARZ". Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu do "MEBLARZ" byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu w miejscu w którym produkt się znajduje.

20. Odbierając towar prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Klienta co do możliwości uszkodzenia produktu należy zbadać przesyłkę i jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie rzeczy zobowiązany jest dokonać wszelkich możliwych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (np. sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności przewoźnika, wykonanie dokumentacji fotograficznej) oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie "MEBLARZ". W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub opakowania przesyłki, prosimy również o zachowanie oryginalnego opakowania, w którym przesyłka została dostarczona przez przewoźnika, o ile jest to możliwe, dla potrzeb ewentualnej reklamacji i wizyty serwisu.

21. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli ujawnione po chwili odbioru towaru powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do pracowników obsługi Sklepu.

22. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

23. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. 

24. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości itd., które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

25. Właściwości naturalne drewna takie jak miejscowe odbarwienia, słoje, sęki, różnice w odcieniach, przyjęciach lakieru,  drobne szpachlowania itd. nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

26. Informator o Meblach TapicerowanychPrzykładowa Karta Gwarancyjna Mebli TapicerowanychPrzykładowa Karta Gwarancyjna Mebli TwardychCechy drewna dębowego Page

27. Adres zgłoszeń reklamacji mailowo: reklamacje@meblarz.pl

 

XI. POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejsze postanowienia paragrafu XI niniejszego Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami, przy czym za konsumentów w rozumieniu niniejszego punktu Regulaminu traktowane są także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością "MEBLARZ" do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

3. Z chwilą wydania przez "MEBLARZ" produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.  "MEBLARZ" w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. Odpowiedzialność  "MEBLARZ" w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy.  "MEBLARZ" ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

5. Odpowiedzialność  "MEBLARZ" z tytułu zgodności produktu z umową, o której mowa w paragrafie X Regulaminu oraz z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona w odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualne formularze zamówień, protokołów reklamacji, instrukcji montażu  oraz innych dokumentów można uzyskać za pośrednictwem maila:  zamowienia@meblarz.pl .

2. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3. "MEBLARZ" informuje, że w razie sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Klient, ma możliwość przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego do skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów zawartych od 25 grudnia 2014 r. z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); dla umów zawartych od 1.01.2021 r. z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Indywidualnymi  – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz składa ofertę kupna określonego towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy poniżej. 

Należy wysłać: 

- Adresat: MEBLARZ Polska Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Towarowa 1, tel. 76 8 444 222, fax 76 8 41 21 93

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) [Prosze wymienić nazwy oraz symbole towarów] Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) [Prosze podać numer dokumentu oraz datę odbioru]

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy Indywidualnego

- Adres konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy Indywidualnego

- Podpis konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy Indywidualnego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

150 000 zadowolonych klientów w Sklepie Internetowym MEBLARZ
150 000
Zadowolonych klientów
700 000 sprzedanych mebli w Sklepie Internetowym MEBLARZ
700 000
Sprzedanych mebli
Firma MEBLARZ ma już ponad 30 lat doświadczenia w branży meblowej
30 Lat
Doświadczenia w branży
20 000 mebli do wyboru w Sklepie Internetowym MEBLARZ
24 000
Mebli do wyboru